Algemene voorwaarden Tilburg, Den Bosch en Den Haag

bbb health boutique heeft meerdere studio’s in Nederland. De studio’s Amsterdam Amstel, Amsterdam Jordaan en Utrecht zijn vestigingen van bbb health boutique bv. De studio’s in Delft, Den Haag, Haarlem, Tilburg, Rotterdam en Den Bosch zijn vestigingen met een licentie van bbb health boutique bv. 

bbb Amsterdam Amstel, Amsterdam Jordaan en Utrecht: bbb health boutique bv is gevestigd te Amsterdam aan de Hazenstraat 51 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 66882109.
bbb Delft: bbb health boutique Delft is gevestigd te Delft op de Kristalweg 27 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 66575680.
bbb Den Haag, Den Bosch en Tilburg: bbb healthclub studio’s is gevestigd te Tilburg aan de Kempenaarplaats 16 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 60460504. 

bbb Haarlem: bbb healthclub Haarlem is gevestigd te Haarlem aan het Houtplein 37 en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 61727091.
bbb Rotterdam: LAH Sports is gevestigd te Rotterdam op Zwart Janstraat 138b en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 86446657. 

 1. Begrippen
  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden zijn gehanteerde algemene voorwaarden van bbb health boutique, welke zijn gepubliceerd op de website van bbb health boutique, www.bbbhealthboutique.nl. Ze gelden voor bovengenoemde studio’s. De voorwaarden kunnen per studio verschillen. De voorwaarden van bbb Den Bosch Tilburg Den Haag wijken af en zijn te vinden op de website.

  bbb-lid: degene die lid is bij bbb health boutique.
  Hot cabin, Cabin, Cabine of Warmtecabine: een cabine die wordt verwarmd tot maximaal 40 graden en waarin oefeningen kunnen worden gedaan met weerstanden.
  Cabineles: een individuele of groepsles in de warmtecabine.
  Ozon: ozonzuurstofbaden, liggend in de ozonzuurstofcabine wordt de huid gevoed met ozon & zuurstof. Niet bij iedere vestiging aanwezig.
  Website: de website van bbb health boutique, www.bbbhealthboutique.nl.
  Zaalles: een groepsles in de zaal, zoals yoga, pilates, TRX, meditatiesessie, of HIIT. Per vestiging verschilt het aanbod.
  2. Algemeen
  Ieder bbb-lid is verplicht kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van bbb. Indien sprake is van een overeenkomst tussen bbb en een bbb-lid is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. Eventuele afwijking bij bedrijfscontracten is mogelijk.
  bbb kan de algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Schriftelijk worden leden daarover geïnformeerd. Kleine wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden van tevoren aangekondigd.
  De rechten uit hoofde van het abonnement zijn strikt persoonlijk.
  bbb behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de openingstijden, de tijden van de Zaal- en Cabinelesssen, het aantal lessen en tarieven te wijzigen. Lessen kunnen geannuleerd worden bij te weinig animo.
  bbb behoudt zich het recht voor leden te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van bbb.
  De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van bbb gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
  De minimale leeftijd om lid te worden bij bbb is 15 jaar. Voor de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar moet een ouder het inschrijfformulier mede
  ondertekenen.
  3. Plichten en verantwoordelijkheden bbb
  Het verzorgen van de lessen gedurende de overeengekomen periode.
  Het op peil houden van de vakkennis van haar medewerkers.
  4. Eigen risico en aansprakelijkheid
  Het bbb-lid traint op eigen risico.
  bbb is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van het bbb-lid of bezoeker, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na het gebruik van de faciliteiten mocht overkomen.
  Ter beveiliging van uw eigendommen dient gebruik te worden gemaakt van de lockers. Het gebruik hiervan is op eigen risico. bbb aanvaart geen aansprakelijkheid voor goederen die uit een locker ontvreemd zijn.
  Het is verboden een lockersleutel mee naar huis te nemen.
  Na de training dient de locker leeg achtergelaten te worden en de sleutel in de locker te laten. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
  Iedere sporter of bezoeker is aansprakelijk voor de door haar aan de eigendommen van bbb aangerichte schade.
  Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door degene die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.
  5. Abonnement en betaling
  Indien een machtiging voor een doorlopende automatische incasso is afgegeven, zullen de maandelijkse betalingen automatisch worden geïncasseerd. Bij aanvang van een abonnement wordt het abonnementsgeld van het resterende deel van de eerste periode, plus het abonnementsgeld van de daaropvolgende maand in één keer geïncasseerd.
  Strippenkaarten en maandkaarten worden via een eenmalige incasso geïncasseerd.
  Het bbb-lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van het abonnementsgeld en andere bedragen.
  Bij niet tijdige ontvangst van de verschuldigde bedragen door bbb health boutique om welke reden dan ook (bijvoorbeeld stornering of onvoldoende saldo), stuurt bbb health boutique een herinnering per mail. Wanneer er na deze herinnering geen betaling volgt, stuurt bbb health boutique na een maand de tweede en tevens laatste betalingsherinnering. Voor de tweede herinnering wordt 20 euro aan administratiekosten berekend.
  Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het lid in verzuim. Alle hiermee gepaard gaande kosten worden op het lid verhaald conform de toepasselijke wetgeving. bbb health boutique is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering ter incasso uit handen te gegeven. In dat geval is het lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle verschuldigde bedragen, alsmede alle toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle op de invordering vallende kosten en rente ineens te voldoen.
  Afwezigheid van het bbb-lid, door welke oorzaak dan ook, ontheft het lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde inschrijfgeld en het abonnementsgeld en schept voor haar niet het recht op enige vermindering van het inschrijfgeld of het abonnementsgeld.
  bbb behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te indexeren
  Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
  Bij her-inschrijving dient, indien van toepassing, opnieuw het inschrijfgeld te worden betaald.
  bbb hanteert een studenten- en bedrijfskorting. Deze kortingen gelden op vertoon van bewijs, vanaf het moment van aanvraag en nooit met terugwerkende kracht.
  Voor voltijd studenten geldt op vertoon van een bewijs van inschrijving een korting van 25 procent.
  bbb hanteert een standaard bedrijfskorting van 15 procent voor de werknemers van bedrijven waarmee bbb een samenwerking heeft. De voorwaarden hiervan worden per bedrijf vastgelegd en kunnen worden opgevraagd via een mail naar admindenbosch@bbbhealthboutique.nl, admintilburg@bbbhealthboutique.nl of admindenhaag@bbbhealthboutique.nl.
  Stewardessen van KLM krijgen op vertoon van hun KLM-pas 15 procent bedrijfskorting.
  6. Looptijd en uitschrijving
  bbb biedt overeenkomsten aan voor de duur van 3, 6 en 12 maanden. Het lid is aan de overeenkomst gebonden voor de duur, die tussen het lid en bbb is overeengekomen. De overeengekomen duur van de overeenkomst staat op het inschrijfformulier vermeld. Het maandtarief is afhankelijk van de contractduur.
  Indien de overeengekomen duur van de overeenkomst is bereikt, wordt het abonnement automatisch verlengd.
  Indien de overeengekomen duur van de overeenkomst is bereikt, kan het lid de overeenkomst met in achtneming van een opzegtermijn van één maand opzeggen. 

Indien het lid de overeenkomst wenst op te zeggen, dan dient ze dit per e-mail kenbaar te maken via admin@bbhealthboutique.nl (bbb health boutique Amsterdam, Utrecht en Haarlem), delft@bbbhealthboutique.nl (bbb health boutique Delft), rotterdam@bbbhealthboutique.nl (bbb health boutique Rotterdam), admindenhaag@bbbhealthboutique.nl (bbb health boutique Den Haag), admintilburg@bbbhealthboutique.nl (bbb health boutique Tilburg) en admindenbosch@bbbhealthboutique.nl (bbb health boutique Den Bosch). 

Bij verhuizing kan op vertoon van bewijs het abonnement eindigen voor het verstrijken van de minimale looptijd. Dit is alleen mogelijk wanneer de studio niet binnen een straal van 20 km is van het nieuwe adres.
Per 12 maanden kan een abonnement 1 voor de duur van 1 maand worden bevroren worden. In deze periode kan niet worden gesport. De incasso’s lopen gedurende de minimale looptijd door. Aan het einde van de looptijd volgt een inhaalperiode, die overeenkomt met de niet genoten maand.

Bij bijzondere omstandigheden zoals blessures of zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.
Een abonnement kan worden beëindigd op basis van een medische verklaring.
De strippenkaart (10 sessions) is 2 maanden geldig en wordt niet automatisch verlengd. 

 1. Overdragen 

Het bbb-abonnement mag eenmalig worden overgedragen aan derden zolang er geen sprake is van betaalachterstanden of een eerdere overdracht. Een persoon die een abonnement overneemt, heeft geen recht op geld terug garantie of andere acties betreffende het abonnement.
Bij het overdragen van een abonnement start het nieuwe lid de dag volgend op de einddatum van het oude lid. Hierbij neemt het nieuwe lid de overgebleven minimale looptijd over. 

 1. Kleding, schoenen en handdoek 

Het dragen van sportkleding & sokken is verplicht.
Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubberzool. Straatschoeisel/ buiten gedragen sportschoenen zijn verboden.
Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht.
9. Drank, etenswaren en roken
De bbb-vestigingen zijn rookvrije vestigingen.
Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden, met uitzondering van het gebruik van bidons met water.
10. Feestdagen en facilitaire werkzaamheden
bbb behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen of dagen waarop verbouwd wordt de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
11. Kinderen en huisdieren
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben geen toegang tot bbb, met uitzondering van kinderen onder begeleiding van hun ouders. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de studio is voor eigen risico.
Huisdieren zijn bij bbb verboden.
12. Warmtecabines
Voor het gebruik van een Warmtecabine wordt een afspraak gemaakt.
De Warmtecabine mag gedurende drukke tijden niet langer dan 30 minuten aaneengesloten worden gebruikt, tenzij een cabine voor een langere periode is gereserveerd. De Cabine mag dan maximaal 60 minuten aaneengesloten worden gebruikt. Een bbb-lid kan hierop worden geattendeerd door onze medewerkers.
Het bbb-lid dient de Cabine schoon en droog achter te laten.
13. Cardio
De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden niet langer dan 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt. Een bbb-lid kan hierop worden geattendeerd door onze medewerkers.
Tijdens bepaalde lessen mag geen gebruik worden gemaakt van de cardio. Het bbb-lid dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten.
14. Abonnement & lessen
Bij ieder abonnement of kaart staat op de website omschreven hoe vaak gebruik kan worden gemaakt van lessen. Lessen die niet zijn genomen in de periode van 2 maanden komen automatisch te vervallen. De openingstijden en -dagen kunnen afwijken in het geval van feestdagen en schoolvakanties.
Bij een strippenkaart (10 sessions) kunnen in totaal 10 lessen (Zaallessen en/of Cabinelessen) worden gevolgd. De strippenkaart (10 sessions) is 2 maanden geldig. Lessen die niet zijn genoten in de periode van 2 maanden komen automatisch te vervallen.

15. Afspraken, afzeggen en verzetten
Bij bbb sport je op afspraak. Inplannen, afzeggen en verzetten kan online via de planningstools of in de studio.
Als een les korter dan 4 uur voor aanvang wordt geannuleerd, vervalt deze les.
bbb wil graag iedereen een plekje geven. Wordt er twee keer (of vaker) binnen twee weken te laat geannuleerd, dan kan bbb de maatregel toepassen dat er twee weken niet online kan worden ingepland én dat alle afspraken uit de planningstool worden verwijderd. De zogenoemde 2-2-2 regel kan ook worden toegepast door bbb als een bbb-lid op een andere manier plaatsen in lessen onnodig bezet houdt. Inplannen kan dan alleen in de studio.
Als je je opgeeft als reserve, krijg je een mail als er een reserve plek vrij komt. Je kunt deze plek vervolgens definitief reserveren in de planningstool.
16. Zwangerschap
bbb is geschikt voor iedereen die zich lichamelijk goed genoeg voelt om de oefeningen van bbb uit te kunnen voeren. bbb heeft speciale bewegings- en voedingsprogramma’s voor vrouwen die zwanger zijn. We adviseren je om vooraf even contact op te nemen met je huisarts en/of met je verloskundige/gynaecoloog, om te zien of ook zij geen bezwaren hebben.
De warmte in de Cabine wordt aangepast naar 30 graden als je zwanger bent en we adviseren vrouwen die zwanger zijn om zonder cape te trainen.
De temperatuur in de Cabine moet altijd onder de 40 graden blijven.
Ozon is een oppervlakkige huidbehandeling, die geen schade aan zou kunnen richten bij vrouwen die zwanger zijn en/of borstvoeding geven. Toch raden we vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven af om gebruik te maken van de Ozon, omdat er nooit gedegen onderzoek is geweest naar zwangerschap/borstvoeding en ozonzuurstofbaden.
Bij zwangerschap kan op basis van een medische verklaring een abonnement langer worden stopgezet. De incasso’s lopen in deze periode niet door.
17. Vouchers
bbb maakt gebruik van verschillende vouchers om vrouwen kennis te laten maken met het concept. Op een bbb-voucher staat altijd de waarde vermeld.
Per persoon mag er gebruik worden gemaakt van 1 voucher per jaar. Verschillende vouchers mogen niet worden gecombineerd. Ook mag een voucher niet worden gebruikt in combinatie met een eventuele andere actie van bbb. 

< Terug
Boek een proefles